header

Particulier

Inkomstenbelastingen

Wat is Inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is een belastingheffing over inkomsten. In de Wet Inkomstenbelasting 1922 is aangegeven wie en welke inkomsten aan de heffing van inkomstenbelasting zijn onderworpen. De inkomstenbelasting is een direkte belasting. Dit houdt in dat degene die de belasting betaalt, ook drager is van de te betalen belasting.

Wie moet inkomstenbelasting betalen?

Aan de heffing van inkomstenbelasting zijn onderworpen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de inkomstenbelasting onderworpen alle natuurlijke personen die in Suriname wonen en alle lichamen die in Suriname gevestigd zijn (NV’s; Stichtingen; Cooperatieve Verenigingen etc.). Als buitenlandse belastingplichtigen zijn aan de inkomstenbelasting onderworpen alle natuurlijke personen en alle lichamen die in Suriname binnenlands onzuiver inkomen genieten.

Hoe wordt inkomstenbelasting geheven?

De inkomstenbelasting is een aangifte belasting. Dat wil zeggen dat de belastingplichtige zelf op een aangifte formulier moet aangeven wat zijn inkomen is geweest. De belastingplichtige berekent aan de hand van dit inkomen, zelf de belasting en neemt deze in het aangifte formulier op. Dit aangifte formulier moet worden ingediend bij de Ontvanger der Direkte Belastingen. De belasting moet gelijktijdig met de indiening van het aangifte formulier worden voldaan. Wordt de belasting niet betaald of doet de belastingplichtige geen aangifte, dan kan de belasting middels een aanslag worden nageheven.

Waarover wordt inkomstenbelasting geheven?

Inkomstenbelasting wordt bij de binnenlandse belastingplichtige natuurlijke personen geheven van het jaarinkomen. Uit dit jaarinkomen wordt het zuiverinkomen afgeleid, welke dient als grondslag voor de belastingheffing. Bij de binnenlandse belastingplichtige lichamen wordt de belasting geheven van de jaarwinst. Uit de jaarwinst wordt het belastbaar bedrag afgeleid, welke dient als grondslag voor de belastingheffing.

Bij de buitenlandse belastingplichtige natuurlijke personen en de buitenlandse belastingplichtige lichamen wordt de belasting geheven naar het binnenlands belastbaar bedrag. Dit wordt afgeleid uit het binnenlands onzuiver inkomen.

Hoeveel is het belastingtarief?

Voor de natuurlijke personen geldt een schijventarief die er als volgt uitziet:

Van het inkomen tot           2.646                                       0%
2.646                      –              14.002,80                                8%
14.002,80              –              21.919,80                              18%
21.919,80              -               32.839.80                              28%
Boven                    -               32.839.80                              38%

Voor de lichamen geldt een vast tarief van 36% van het belastbaar bedrag of het binnenlands belastbaar bedrag.

Gelden er ook vrijstellingen?

 

Met uitzondering van de buitenlandse belastingplichtige natuurlijke personen, geldt er voor alle natuurlijke personen een belastingvrije som van SRD 2.646,-.
De in Suriname wonende natuurlijke personen mogen bij de vaststelling van hun zuiverinkomen, bovendien nog de aftrekposten en de in voorgaande jaren geleden verliezen in mindering brengen op hun onzuiver inkomen. hier gelden er enkele beperkingen, die in de wet zijn opgenomen.

Lichamen mogen bij de vaststelling van hun belastbaar bedrag op de winst in mindering brengen, de in voorgaande jaren geleden verliezen. Ook hier gelden er beperkingen.

Welke verplichtingen en sancties gelden er bij de inkomstenbelasting?

 

Belastingplichtigen aan wie een aangifte formulier is uitgereikt, zijn tot het doen van aangifte verplicht. Deze verplichting geldt ook voor hen aan wie geen aangifte formulier is uitgereikt, maar wel belastbaar inkomen genieten. De belastingplichtigen zijn ook verplicht om gelijktijdig met de indiening van het aangifte formulier, de betaling te voldoen.

We kennen een systeem van voorlopige aangifte en definitieve aangifte. De voorlopige aangifte dient uiterlijk op 15 april van het lopende belastingjaar te worden ingediend bij de Ontvanger der Direkte Belastingen. In de voorlopige aangifte mag u een schatting maken van wat u denkt te gaan verdienen in het belastingjaar.

Let wel er zijn regels hiervoor: U moet uw schatting zodanig maken dat de belasting niet lager wordt, dan wat u aan belasting heeft berekend op uw laatste definitieve aangifte. Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor uw schatting toch lager moet uitvallen. In dat geval kunt u uiterlijk 15 februari een verzoek indienen bij de Inspekteur der Direkte Belastingen, om met dat lager bedrag in te stemmen.

De belasting op uw voorlopige aangifte mag u in 4 termijnen betalen. Tegelijk met het indienen van uw voorlopige aangifte op 15 april, betaalt u de eerste termijn. De overige termijnen dienen uiterlijk 15 juli, 15 oktober en 30 december van het belastingjaar te worden voldaan.

Wanneer het belastingjaar voorbij is, dan weet u ook wat uw inkomen in het jaar is geweest. U moet dan een definitieve aangifte indienen, waarin u aangeeft hoeveel het inkomen is geweest en de belasting daarop drukt. Deze aangifte dient u uiterlijk 30 april in bij de Ontvanger der Direkte Belastingen. Het kan dat u bij de indiening van uw voorlopige aangifte, een beetje royale schatting hebt gemaakt. In dat geval moet u geld terug ontvangen van de Belastingdienst. Echter indien uw inkomen te laag was geschat, moet u meteen bij het indienen van uw definiteve aangifte het verschil voldoen. Uw definitieve aangifte mag niet op een schatting gebasseerd zijn, u moet definitieve cijfers opnemen.

Wordt de belasting niet of gedeeltelijk betaald of doet de belastingplichtige geen aangifte, dan kan de belasting middels een aanslag worden nageheven. Bij deze aanslag kan er een verhoging worden toegepast tot 100% van het verschuldigde bedrag. Naast deze verhoging is de belastingplichtige rente verschuldigd, indien hij zijn betaling te laat doet. De rente wordt berekend voor elke dag dat hij nalatig blijft om zijn schuld te voldoen en wel vanaf de uiterste dag waarop hij zijn schuld had moeten voldoen.

Belastingplichtigen hebben ook nog een administratieve verplichting, met betrekking tot het bijhouden van boeken en bescheiden. Bij een eventuele controle door de Belastingdienst, zijn ze verplicht inzage te verlenen in deze boeken en bescheiden. Bij een weigering tot inzage van boeken en bescheiden, kan de Belastingdienst aanslagen opleggen. Bij een eventueel bezwaar tegen deze aanslagen, kan de Belastingdienst de aanslagen handhaven indien de belastingplichtige blijft weigeren om inzage te verlenen.

____________________________________________________________________________________

Loonbelastingen

Wat is loonbelasting?

Loonbelasting is een directe belasting die van werknemers wordt geheven.
De werknemer is de belastingplichtige.
Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting indien de werknemer 2 dienstbetrekkingen heeft of neveninkomsten van meer dan SRD 3.000 per jaar.
In deze gevallen moet aan het eind van het jaar een aangifte inkomstenbelasting worden gedaan.
In alle andere gevallen is Loonbelasting eindheffing.

Van wie wordt loonbelasting ingehouden?

Loonbelasting wordt geheven van werknemers.
Het begrip werknemer in de zin van de loonbelasting wet is ruimer dan in het normaal spraakgebruik.

Een werknemer is een natuurlijke persoon die tot een werkgever in:
          een Privaatrechterlijke of een publiekrechterlijke dienstbetrekking staat
          een bestaande of een vroegere dienstbetrekking staat
          een dienstbetrekking van hemzelf of van een ander staat.

Vb. Werknemer is ook degene die loon geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of van een ander. Als iemand dus gepensioneerd is, moet van hem toch nog loonbelasting worden ingehouden. Ook van het weduwen- en wezenpensioen moet loonbelasting worden ingehouden. Omdat de genieter als werknemer wordt beschouwd; het pensioen wordt genoten uit een vroegere dienstbetrekking van een ander.

Naast de werkelijk bestaande dienstbetrekkingen en de vroegere dienstbetrekkingen beschouwt de wet de arbeidsverhouding van bepaalde personen eveneens als dienstbetrekking; de fictieve dienstbetrekking.
Hier volgen een paar voorbeelden van personen die beschouwd worden in dienstbetrekking werkzaam te zijn:
Degene wiens functie op en verkiezing of benoeming berust
Commissarissen van N.V.’s en ander lichamen;
Musici en ander artiesten, alsmede beroepssportlieden.

Door wie moet loonbelasting worden ingehouden?

De wet op de loonbelasting 1982 noemt degene die loonbelasting  moet inhouden de inhoudingsplichtige. Inhoudingsplichtige is degene tot wie een of meer personen in dienstbetrekking staan (de werkgever).
Bijv. De ambtenaar is werknemer; de staat is werkgever;

Inhoudingsplichtige is de werkgever die aan een of meer personen loon verstrekt uit een vroegere dienstbetrekking van die werknemer zelf  of van een andere . Dat wil dus zeggen dat degene die pensioen verstrekt aan een vroegere werknemer, als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt. Hetzelfde geldt voor degene die pensioen verstrekt aan een vroegere werknemer van een ander.

vb.: Een gepensioneerde ambtenaar bv. Is werknemer geweest bij de Staat; zijn pensioen wordt echter door het Pensioenfonds Niet de Staat, doch het Pensioenfonds is de inhoudingsplichtige.
Ook in gevallen waarin sprake is van een fictieve dienstbetrekking is een inhoudingsplichtige aangewezen.
· De commissarissen van N.V.’s en ander lichamen: De N.V. of het ander lichaam:
· Degene die als thuiswerker arbeid verricht: de opdrachtgever;
· Degene die de thuiswerker als hulp bijstaat; de thuiswerker
De musici en ander artiesten en de beroepssportlieden; degene met wie het optreden of de sportbeoefening is overeengekomen.

Waarop moet loonbelasting worden ingehouden?

Van het Loon.
Het begrip loon geeft al aan dat het gaat om een vergoeding voor verrichte arbeid .
In de praktijk geven wij aan deze vergoeding allerlei namen zoals salaris, bezoldiging, honorarium.
Voor de Wet Loonbelasting is alles wat uit een dienstbetrekking of uit een vroegere dienstbetrekking wordt genoten loon.
Het loon wordt  meestal in geld uitbetaald.
Maar ook als de werknemer een goed of een dienst van zijn werkgever krijgt is het loon. Respectievelijk loon in natura en aanspraken.

Bijv. Een werknemer die elke dag een warme maaltijd van zijn werkgever krijgt.
Van het in natura genoten loon kan pas loonbelasting worden ingehouden als de waarde ervan in geld is uitgedrukt.

____________________________________________________________________________________

 

Huurwaardebelastingen

Wat is Huurwaardebelasting?
Is een belasting die geheven wordt op gebouwen met bijbehorend erf of perceel.

Geldt de Huurwaarde belasting alleen voor verhuurde panden?
Nee ! Alle gebouwen vallen onder de Wet Huurwaardebelasting.

Wie betaalt de Huurwaardebelasting?
De Belastingplichtige is degene die:

 • Eigenaar is van gebouwen op eigendomspercelen.
 • Eigenaar is van gebouwen op de

door de staat in huur uitgegeven  domeingrond.

In het geval van meerdere eigenaren van een gebouw, zoals in gevallen van bijvoorbeeld onverdeelde erfboedels, dienen de gezamelijke gerechtigden op verzoek van de Inspecteur één aansprakelijke aan te wijzen. Dat wil
zeggen een persoon die de belasting moet betalen.
Doen zij dat niet dan zal de Inspecteur zelf één persoon aanwijzen. Meestal is dit de persoon die het gebouw gebruikt of het meeste profijt van heeft.

Komen alle gebouwen in aanmerking voor de Huurwaardebelasting?
Conform artikel 4 van de wet kunnen gebouwen vrijgesteld zijn van de verplichting tot het betalen van Huurwaardebelasting.
De vrijgestelde gebouwen zijn:

 • Gebouwen  die eigendom zijn van de Staat.
 • Gebouwen die eigendom zijn van vreemde mogendheden, waarin ambassades of  consulaten gevestigd zijn of woningen van hun ambtenaren.
 • Gebouwen die zelf door de eigenaren gebruikt worden:
  • voor openbare eredienst ( kerk, moskee, mandir etc.)
  • als inrichting voor onderwijs
  • ( scholen, universiteit )
  • als inrichting van weldadigheid  ( zieken-, bejaarden- en kindertehuizen )
  • als inrichting van wetenschap en kunst ( musea, erkende wetenschappelijke instituten)
  • voor begraafplaatsen en crematoria
  • als landbouw- en veeteeltonderneming, behalve woonhuizen.

als fabriek of werkplaats, behalve de woonhuizen

Wat is het tarief van de Huurwaardebelasting?
De grondslag van de Huurwaardebelasting is de huurwaarde van een gebouw.
De belasting bedraagt 6% van de totale huurwaarde van het gebouw.
De totale huurwaarde van een gebouw wordt op verschillende manieren vastgesteld:

 1. Als de eigenaar het pand zelf bewoont is de huurwaarde 1% van de vrije verkoopwaarde van het gebouw minus Srd. 50.000,=.

De vrije verkoopwaarde is de waarde van het gebouw in het economisch verkeer, wanneer het onbezwaard
 ( zonder schulden ) zou worden verhandeld.
Voorbeeld:          
 Vrije verkoopwaarde
gebouw                        Srd. 100.000,-
            Reductie i.v.m.
            zelfbewoning                    “      50.000,-
                                                         Verschil                          Srd.   50.000,-
De huurwaarde is 1% van Srd.50.000,-   - Srd.500,-
De belasting bedraagt 6% van Srd.500,-   - Srd. 30,-
           
Noot:  Indien de eigenaar het pand niet zelf bewoont vervalt de reductie van Srd.50.000,= Indien een eigenaar meerdere panden bezit komt hij slechts ėėnmaal in aanmerking voor de reductie.

 

 1. Is het gebouw verhuurd, dan  is de jaarhuuropbrengst de totale huurwaarde.

Voorbeeld:          Huur per maand is Srd.500,-
De huurwaarde is 12 x  Srd.500,- =  Srd.6.000,-
De belasting bedraagt 6% van Srd.6.000,-   = Srd. 360,-

Noot: De minimale aanslag voor de Huurwaardebelasting bedraagt Srd.20,-

Hoeveel keren per jaar betaal ik Huurwaardebelasting?
Een maal per jaar wordt Huurwaardebelasting betaald.

Moet men elk jaar hetzelfde bedrag aan Huurwaardebelasting betalen?
De huurwaarde wordt voor drie jaren vastgesteld. Dat houdt in dat tenzij er in die drie jaren geen veranderingen aan het gebouw worden aangebracht of de huurprijs niet wordt verhoogd, de huurwaarde hetzelfde blijft.
Noot: De laatste drie jarige periode was 2006 – 2008 en de huidige 2009 – 2011.

Vanaf wanneer betaalt u Huurwaardebelasting?
Vanaf het jaar volgende op dat waarin het gebouw is gekocht/ afgebouwd.

Bijvoorbeeld: Koopt u een huis op 25 juni 2009, dan betaalt u pas in 2010 Huurwaardebelasting voor  dat gebouw.

Noot: De toestand per 1 januari is van belang. Degene op wiens naam het gebouw staat op 1 januari van  een bepaald jaar, betaald de belasting.

Hoe betaalt  men de Huurwaardebelasting?
De Huurwaardebelasting is een aanslag belasting, dat wil zeggen dat je eerst een aanslag moet krijgen alsvorens u kunt betalen.
Met uw aanslagbiljet kunt u vervolgens per kas betalen op het Centraal Belastingkantoor aan de van Sommeldijckstr # 27. De betaling kan ook per bank geschieden.

Wat te doen als ik het niet eens ben met de hoogte van de Huurwaardebelasting?
Elke aanslagbiljet heeft een dagtekening. Na ontvangst van het aanslagbiljet kan je binnen 60 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur der Directe Belastingen.
Het bezwaar moet met reden omkleed zijn. De redenen van het bezwaar mogen niet van persoonlijke aard zijn, maar moeten betrekking hebben op het gebouw (het object), omdat de Huurwaardebelasting een objectbelasting is.

Wat te doen als u  een Huurwaardeaanslag krijgt met een foutieve naam?
Geef dit  door aan de afdeling Huurwaardebelasting

____________________________________________________________________________________

 

Vermakelijksheidsbelasting

PUBLIEKE VERMAKELIJKHEIDBELASTING

De Publiekelijke Vermakelijkheidsbelasting is opgericht bij verordening van 14 maart 1917 (G,B, No. 16) tot heffing en invordering ener belasting op publiekelijke vermakelijkheden en bij besluit van 15 maart 1917 (G,B, No 17) ter uitvoering tot heffing en invordering ener belasting op publiekelijke vermakelijkheden.
De Publieke Vermakelijkheidsbelasting  is een indirecte belasting.

DOELSTELLINGEN:
Onder de naam “belasting op publieke vermakelijkheden” wordt in Suriname en belasting geheven zoals omschreven in artikel 3 van de wet Openbare Vermakelijkheden waaronder worden verstaan alle voordrachten , vertoningen, voorstellingen of uitvoeringen en alle bijeenkomsten, onverschillig van welke aard of benaming, zowel afzonderlijk als verenigd waartoe aan het publiek, tegen betaling toegang wordt verleend.
 
Wie moet Publieke Vermakelijkheidsbelasting betalen?
Alle organisatoren van publieke vermakelijkheden, waartoe toegangsbewijzen worden uitgegeven/verkocht,  zoals: nationale en internationale shows, toneelopvoeringen, voordrachten, boottochten,  sportevenementen, bingodrives etc.
Ook alle sportbonden die een openbare vermakelijkheid organiseren waarbij entree geheven wordt  zijn wettelijk verplicht vermakelijkheidsbelasting te betalen

Hoeveel bedraagt het tarief van de Publieke Vermakelijkheidsbelasting?
De publieke vermakelijkheidsbelasting (bij het publiek beter  bekend als vermakelijkheidsbelasting),  bedraagt 25% van de verkoopwaarde (toegangswaarde) der uitgegeven toegangsbewijzen, voor elk bedrag naar boven afgerond tot veelvouden van een halve cent.
Het bedrag van de belasting moet vermeld staan op het toegangsbewijs:
Voorbeeld:                         Toegangsprijs                    SRD. 16,00
                                                Belasting                              “         4,00
                                                Totaal                                    SRD. 20,00

Wat is vereist voor de aanvraag van de waarmerking van de toegangsbewijzen?

 • De vergunning van de Districts Commissaris van  het distrtict waarin de openbare activiteit plaatsvindt
 • Vooraf gedrukte toegangsbewijzen volgens het model zoals dat bij wet is voorgeschreven (stock, toegangs- en controledeel, schuin  geperforeerd) en gelijk genummerd met vermelding van de datum, tijd en het jaartal.
 • Een betalingsbewijs van de artiestenbelasting betaald voor alle artiesten die optreden (artiestenbelasting)

Hoe wordt de vermakelijkheidsbelasting berekend en betaald?
Bij het aanbieden van bovengenoemde bescheiden wordt door de afdeling Publieke Vermakelijkheden  de belasting berekend.
Hierbij wordt met de organisator afgesproken wanneer de gewaarmerkte toegangsbewijzen, met medeneming van het betalingsbewijs voor de vermakelijkheidsbelasting, kunnen worden afgehaald.
De berekende belasting moet voldaan worden bij de kassa van de Ontvanger Invoerrechten en Accijnzen te Nieuwe Haven.

 

Waarop moet de organisator tijdens de activiteit letten?
De organisator moet er op toezien dat:

 • de toegangsprijs, onderscheidenlijk het bedrag aan belasting duidelijk zichtbaar voor het publiek is aangebracht.
 • de controlestroken welke van het toegangsbewijzen van de bezoekers zijn gescheiden in een gesloten kist of bus worden gedeponeerd worden.                   Indien de controledienst dat verlangt, is de organisator verplicht de controlestroken te overleggen.
 • het personeel belast met de verkoop van toegangsbewijzen en de controle, hun volledige medewerking verlenen aan belastingambtenaren die zij n aangewezen voor het verrichten van controlewerkzaamheden.

Waarop moet de bezoeker  van een publieke vermakelijkheid letten?
Iedere bezoeker moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.
Volgens artikel 8 van de Wet op Openbare Vermakelijkheden is het verboden zich te bevinden in een gebouw of op een terrein  waar een voordracht, vertoning, uitvoering of een bijeenkomst wordt gehouden, zonder voorzien te zijn van een toegangsbewijs. De bezoeker is verplicht het toegangsbewijs te tonen aan de controle ambtenaar, indien hierom wordt gevraagd.
Het gebeurt vaker dat niet aan iedere bezoeker die een toegangsbewijs koopt dit daadwerkelijk wordt overhandigd. Hierdoor ontvangt de bezoeker het gedeelte van het bewijs waarop hij recht heeft, niet.
Wie aangetroffen wordt zonder geldig toegangsbewijs, wordt terstond verwijderd.

Wat te doen als niet alle toegangsbewijzen zijn verkocht?
Indien blijkt dat niet alle toegangsbewijzen zijn verkocht kan de organisator voor de niet verkocht toegangsbewijzen, waarvoor vooraf vermakelijkheidsbelasting betaald is, een aanvraag voor restitutie van die belasting indienen.
Hierbij gaat het alleen om de niet afgescheurde toegangsbewijzen (stock, toegangs- en controledeel)
De aanvraag voor restitutie moet gedaan  worden bij ………  uiterlijk binnen veertien (14) dagen na afloop van het kalenderjaar waarin de activiteit heeft plaatsgevonden.
De restitutie vindt plaats na beoordeling en goedkeuring van de aanvraag.

Hoe geschiedt het gebruikt van het toegangsbewijs als lot?
Als de  organisatie van plan is een loterij te koppelen aan  de toegangsbewijzen dan moet dat vooraf gemeld worden aan de Belastingdienst. Over elke te houden loterij moet namelijk Loterijbelasting betaald worden vόόr de trekking van de loterij.

Sancties:
Bij overtreding van de bepalingen van de Wet Vernakelijkheidsbelasting wordt een geldboete van SRD. 500,- opgelegd voor elke keer dat dewet  wordt overtreden (zie artikel 11 van de wet Vermakelijkheidsbelastig, GB 1917 No. 16, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 No. 32) en artikel 5 van de Algemene geldboetewet (S.B. 2002 No. 73).

Ten overvloede zij vermeld dat vrijstelling van Vermakelijkheidsbelasting niet mogelijk is.

De taakstelling van de afdeling Publieke Vermakelijkheden:

 • Het opnemen  van aangiften van alle evenementen die georganiseerd worden door ondernemers en organisaties in geheel Suriname
 • Het waarmerken van toegangsbewijzen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van het verzoek en de controle van de zijde van de afdeling Publieke Vermakelijkheids- belasting
 • Het uitoefenen van controleactiviteiten tijdens alle evenementen en het rapporteren bij eventuele ongeregeldheden
 • Het verlenen van restitutie voor niet verkochte toegangsbewijzen
 • Het voortdurend bijscholen van personeel, ten einden op de hoogte te blijven van alle wetten ter zake Publieke Vermakelijkheidsbelasting
 • Het expedieëren van bescheiden en/of documenten betrekking hebbende op de afdeling
 • Het periodiek verslag uitbrengen (maandelijks/jaarlijks) aan de verantwoordelijke functionaris van de dienst

 

Omzet belastingen

1. Hoe wordt de omzetbelasting berekend ?
    De omzetbelasting wordt berekend over de ontvangen vergoeding voor de geleverde
    goederen en verrichtte diensten. Het tarief voor de levering van goederen bedraagt
   10 % en voor het verrichten van diensten 8 %.

2. Waarom moet ik als taxihouder omzetbelasting betalen, terwijl ik al standgeld betaal
    aan de garagehouder?
     De Wet Omzetbelasting 1997 stelt de taxichauffeur als ondernemer verantwoordelijk
    voor het betalen van de omzetbelasting, omdat hij zelfstandig de dienst verricht.

3. Moet er voor het plaatsen van overlijdensberichten ook omzetbelasting betaald    
    worden, terwijl de nabestaanden in rouw zijn gedompeld?  Kan hiermee geen rekening
    worden gehouden?
     Nee.Het is wettelijk bepaald dat bij het publiceren van advertenties ( verlijdensbericht)
    door de media ( krant, radio, t.v.) de omzetbelasting dient te worden ingehouden door
    de media bedrijven. De wet kent geen uitzonderingsmogelijkheden voor deze
    ondernemrs.
 
4. Bij het verlengen van het verblijf in het buitenland wordt over de bijbetaling nog eens
    omzetbelasting in rekening gebracht, terwijl in de ticketkosten al omzetbelasting is
    inbegrepen. Moet er weer omzetbelasting betaald worden?
     Ja. De bijbetaling voor de verlenging van het verblijf in het buitenland vormt een
    onlosmakelijk deel van de (retour) ticketkosten. Er is hier geen sprake van een tweede  
    ticket, dus moet van alle ontvangsten omzetbelasting betaald worden.

5. Moet ik als scholier bij het copiëren van mijn lesmateriaal omzetbelasting  
    betalen, terwijl de onderwijssector is vrijgesteld van omzetbelasting?
     Ja. De copicenter is de ondernemer die belastingplichtig is. Deze mag geen
    onderscheid maken tussen een scholier en de andere klanten, dus moeten scholieren
    ook omzetbelasting betalen.

6. Ik ontvang elk jaar steeds aangiftebiljetten, terwijl ik minder dan srd. 6.000 ,- aan
    omzet heb. Hoe kan ik voor een vrijstelling in aanmerking komen?
     Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke vrijstelling van omzetbelasting (2
    jaar) moet de belastingplichtige schriftelijk een verzoek indienen.Hij dient hierbij
    de administratie van de voorgaande twee jaren, waaruit de omzetten blijkt te
    overleggen, en die moeten minder dan srd. 6.000 ,- per jaar zijn.

   
7.  Wanneer moet ik de omzetbelasting betalen?
      De omzetbelasting moet elke maand vóór de zestiende dag over de vorige maand
     worden betaald. Gelijkertijd dient de aangifte te worden gedaan bij de Ontvanger der
     Direkte Belastingen  
   

8.  Waar kan ik de aangiftebiljetten van de omzetbelasting krijgen?
      Bij de Inspektie Omzetbelasting (afd. Help Desk) aan de Mahonylaan 72, te 
     Paramaribo.

9.  Hoe kan via de bank de omzetbelasting worden betaald?
      Het onderste gedeelte van het aangiftebiljet is voorzien van een strookje dat gebruikt
     kan worden voor betalingen via de bank. Het aangiftebiljet moet wel ingevuld en
     ingediend worden bij de Ontvanger der Direkte Belastingen.
 
10. Bestaat de mogelijkheid voor uitstel van aangifte?
       De belastingplichtige is verplicht de omzetbelasting die hij/ zij verschuldigd is
      maandelijks te voldoen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de inspekteur een kort
      uitstel verlenen voor de indiening van de aangifte. Deze uitstelbepaling past
      bijvooorbeeld bij een startende ondernemer die door organisatorische problemen een
      achterstand oploopt in het bijhouden van zijn administratie. Nogmaals wordt
      onderstreept dat deze uitstelbepaling slechts bij hoge uitzondering kan worden
      toegepast, bij overlijden, brand, ziekte of een startende onderneming.

11. Wanneer kan een ondernemer omzetbelasting verrekenen?
      Indien een producent in het kader van zijn onderneming omzetbelasting in rekening 
     gebracht krijgt, kan hij deze omzetbelasting in bepaalde gevallen in aftrek brengen op
     de omzetbelasting die hij zelf verschuldigd is. Deze aftrek is beperkt tot de
     omzetbelasting die de producent zelf heeft betaald voor goederen die hij rechtsreeks
     als grondstof, hulpstof, halffabrikaat of verpakkingsmateriaal heeft gebruikt bij de
     vervaardiging van belaste goederen. Ook de omzetbelasting die is betaald voor de
     machines waarmee direct goederen worden geproduceerd en diensten die rechtsreeks
     verband houden met de produktie komen voor aftrek in aanmerking. Dienstverleners
     hebben geen recht op aftrek, maar betalen wel 2 % minder aan omzetbelasting dan
     producenten.

12. Ik heb mijn omzetbelasting betaald en toch wordt er een aanslag opgelegd. Waarom?
      Als de betaling te laat geschiedt, wordt er een aanslag opgelegd.
     De omzetbelastingplichtige is verplicht de aangifte te doen vóór de zestiende van de   
     dag van de maand volgend op het tijdvak van de aangifte en de verschuldigde 
     omzetbelasting te betalen vóór of uiterlijk gelijktijdig met de indiening van de
     aangifte.

13. Moet de omzetbelasting altijd op een factuur vermeld worden?
      De wet verplicht de ondernemer op de factuur de verschuldigde omzetbelasting te
     vermelden. De factuur heeft een controlefunctie voor zowel de klant als de
     Belastingdienst. Hierbij moet dus het bedrag van de vergoeding en de omzetbelasting
     apart vermeld worden.

14. Ik heb omzetbelastingaanslagen over meerdere perioden ontvangen,terwijl er nooit
      aangiftebiljetten aan mij zijn uitgereikt. Hoe moet ik de omzetbelasting betalen?
        De belastingplichtigen aan wie geen aangiftebiljetten zijn uitgereikt, zijn volgens de
      wet verplicht vóór het tijdstip waarop de omzetbelasting moet worden betaald, bij de
      Inspektie Omzetbelasting een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van de   
      aangiftebiljetten. Bij de afd. Help Desk kunnen de aangiftebiljetten worden
      ontvangen.

15. Moet er omzetbelasting in rekeninmg worden gebracht aan sociale- en
      niet-commerciële instellingen?  
       Ja. De belaste ondernemer is verplicht aan alle afnemers de omzetbelasting in
       rekening te brengen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen commerciële en
       niet- commerciële instellingen. 

16. Moet een kindertehuis die afhankelijk is van donaties uit binnen- en
      buitenland omzetbelasting betalen bij de invoer van geschenkpakketten uit het
      buitenland?
       Belanghebbenden die in aanmerking willen komen voor een vrijstelling van de
      omzetbelasting bij de invoer van geschenkpakketten moeten hiertoe een schriftelijk
      verzoek indienen bij de Direkteur der Belastingen. Hierna kan een gehele of
      gedeeltelijke vrijstelling worden verkregen voor het betalen van de omzetbelasting bij
      de invoer van deze geschenkpaketten.  

Artiesten belastingen

Wat is artiestenbelasting?
Artiestenbelasting is een directe belasting die de artiest moet betalen over het loon dat hij of zij ontvangt.

Wie wordt door de Belastingen beschouwd als een artiest?
Een artiest kan zijn een zanger, een verhalenverteller, een danser, enz. Leden van een muziekgroep of een dansgroep vallen ook onder de noemer artiest.

Wanneer betaalt een artiest loonbelasting?
Zodra een artiest wordt betaald voor een optreden, ongeacht of hij/ zij loon ontvangt of in natura wordt uitbetaalt, komt hij/ zij in aanmerking voor het betalen van Artiestenbelasting. Artiestenbelasting is vergelijkbaar met Loonbelasting. Bij het contracteren van een artiest ontstaat er tussen de organisator en de artiest een werkgever/ werknemer-relatie. Volgens de wet Loonbelasting 1992 is de werkgever (organisator) verplicht bij het uitbetalen van het loon aan de werknemer (artiest), Loonbelasting en
A.O.V.-premie over dit loon in te houden en af te dragen.

Waar is de organisator terecht voor het berekenen van Artiestenbelasting?
Vóór de activiteit moet de organisator zich aanmelden op de afdeling FICOD van de Belastingdienst bij de ambtenaar die belast is met de Artiestenbelasting.

Wat moet de organisator meenemen voor het berekenen van de Artiestenbelasting?
Als de organisator zich voor het eerst aanmeld voor het betalen van Artiestenbelasting, dan dient die
zijn/ haar I.D.-kaart mee te nemen. Voorts dient de organisator het contract/ de overeenkomst gesloten met de artiest, waarin alle voorwaarden ( zoals loon, hotel, transport, daggelden, voeding, reiskosten ) zijn opgenomen, te overleggen.

Hoeveel bedragen de Artiestenbelasting en de A.O.V.-premie?
De Artiestenbelasting bedraagt voor binnenlandse artiesten 10% en de A .O.V.-premie 4% van het loon.
Voor buitenlandse artiesten bedraagt de Artiestenbelasting 15% van het loon. Van buitenlandse artiesten wordt er geen A.O.V.-premie ingehouden.

Waar moet Artiestenbelasting gestort/ betaald worden?
De ingehouden Artiestenbelasting moet betaald worden bij de Ontvanger der Directe Belastingen.
Storting kan ook plaatsvinden bij de lokale bankinstellingen op rekening van de Ontvanger der Directe Belastingen.

Kan een artiest ten behoeve van de Artiestenbelasting ook zelf aangifte doen van een optreden waarvoor hij  betaald wordt?
Nee, de organisator dient aangifte te doen van het te houden evenement.

Wat als bij controle blijkt dat er geen Artiestenbelasting is betaald?
De afdeling FICOD/ Artiestenbelasting mag te allen tijde controle uitoefenen bij een openbare vermakelijkheid. Als bij zo een controle blijkt dat er geen Artiestenbelasting betaald is, wordt de artiest ter plekke  aangeslagen en moet hij de verschuldigde belasting alsnog de volgende dag betalen bij de Ontvanger der Directe Belastingen.

Worden er maatregelen getroffen tegen de organisator als hij geen aangifte heeft gedaan van een betaald optreden door een artiest?
Ja, er worden naheffingsaanslagen opgelegd ten name van de organisator.

 

Belastingrecht

Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht?
-het publiekrecht is het geheel van regels mbt. de verhouding tussen overheid en burger.
-het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling.

Tot welke twee behoort het belasting-recht  ?

 • tot het publiekrecht.

Definitie van Belastingen?
Belastingen zijn gedwongen bijdragen aan de overheid ,die worden geheven op basis van voorschriften,zonder dat er een individuele tegenprestatie tegenover staat.

Over welke bronnen van inkomsten beschikt de overheid?

 1. -overheidsdomeinen
 2. -overheidsbedrijven
 3. -geldschepping
 4. -heffingen
 5. -strafrecht
 6. -boeten

Wat is de definitie van heffingen?
Heffingen zijn overhevelingen van de koopkracht van de ingezetenen naar de overheid,terwijl de overheid dit aanwendt  dmv.dwang(juridisch of  feitelijk).

Wat is de gedachte die ten grondslag ligt aan de heffingen ?
Het aan de overheid verschaffen van middelen ter bestrijding van uitgaven,die ter vervulling van haar taken dienen worden gedaan.

War gebeurt er nadat de overheid heeft bepaald hoe groot de belastingdruk is ?
Dan rijst het probleem van de verdeling van de totale druk over de burgers.Het gaat erom dat de kosten van de overheidsact. Zo rechtvaardig mogelijk worden verdeeld over de burgers.

Welke beginselen spelen hierbij een rol ?

 1. -het profijtbeginsel
 2. -het draagkrachtbeginsel

Drie belangrijke functies van de belastingen zijn :

 • Budgetaire functie
 • Sociale functie
 • Economische functie

Wat verstaat men onder de beginselen van behoorlijk bestuur?
Beginselen die worden gezien als algemene regels die door deoverheid zouden moeten worden gevolgd.
Wat betekent derogerende werking?
Dat wil zeggen dat zij de wet opzij kunnen zetten.
Bespreek vijf indelingen van de belastingen?

 1. Dir. /Indirecte Belastingen
 2. Persoonlijke /zakelijke
 3. Materieel/Formeel
 4. Indeling in de begroting
 5. Subjectieve en objectieve belastingen.

Belastingfraude

Belastingontwijking

Strafbaar

Niet strafbaar

Opzettelijk verschaffen van verkeerde informatie.

Handelen binnen de perken v/d wet,doch in strijd met de bedoeling v/d wet

 

Belastingplichtege:ben je op het moment dat je door de wet word aangewezen  dat als degene vanwie een bepaald belasting wrdn geheven..
Geheel of gedeeltelijke vrijstelling van vb iemand uit amerika kan als:
Er een verdrag is die alle heffinsbevoegdheden regelt.
Er een Staatsbesluit is.

Land van herkomst en land van inwoning zijn heffingsbevoegd.

Ontstaan van belastingheffing.
Materiele bel.schuld onstaat bij het zicht voordoen van feiten of omstandigheden waaraan de wet bel.heffing verbindt.
Formele be.schuld:is wanneer er een aanslag  word opgelegd door de inspecteur.

Negatieve reacties op belastingheffing.

 1. Belastingfraude:Bewust verstrekken van onjuiste of verkeerde gegevens.Je kan 2 jaren gevangenisstraf krijgen of een geldboete van 1000 srd.Een vergissing valt niet onder fraude.
 2. Er is altijd een manier om te frauderen.
 3. Belastingontwijking:komt in strijd met de bedoeling,maar niet in stijd met de letter van de wet.
 4. Afwentelen van belastingen op anderen.
 5. Belastingvlucht:als iemand  het Surinaamse land verlaat om fiscale redenen.

 

  

 

 

 

 

belcons Home veelgestelde vragen belasting video actueel